VERDENSMÅLSBAROMETER

Januar 2020 – Version 2

Velkommen til Verdensmålsbarometeret, der er et værktøj til brug i bedømmelsesprocesser i projektkonkurrencer og udbud med arkitektydelser.

Verdensmålsbarometret har til formål at tydeliggøre et givet projekts verdensmålsprofil.

Verdensmålsbarometret baserer sig på brugerens besvarelse af 17 spørgsmål – ét for hvert af verdensmålene – i form af en kort tekst. Find evt. mere information her: FN’s Verdensmål eller Bygherreforeningens Manifest.

Samtidigt med svarene angives point på en skala fra 0 til 5 ved hvert svar, hvor 0 er kernen i figuren og anvendes, når forslaget ikke forholder sig til det specifikke verdensmål. Den samlede pointsum kan højst antage 50, så du kan blive nødsaget til at justere dine point undervejs eller i den endelige prioritering.

Da byggerier og anlæg kan have meget forskelligt fokus, er det vigtigt at understrege, at det også er muligt at undlade at pointgive alle verdensmålene.

Resultatet vil diagrammatisk vise, hvordan de 17 verdensmål placerer sig relativt i forhold til hinanden og give en samlet indikation af projektets verdensmålsprofil til vurdering i bedømmelseskomiteen eller af udbyder.

Start

Udfyld skemaet

Mål 1: Afskaf fattigdom
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til det at bygge socialt bevidst og skabe offentlige og institutionelle rum, der sikrer adgang for alle?

Point:

Mål 2: Stop sult
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til beskyttelse af økosystemer og biodiversitet, samt bevarer arealer til fødevareproduktion?

Point:

Mål 3: Sundhed og trivsel
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til sikkerhed og sundhed, herunder eksponering for overførbare sygdomme og forurening, dagslys, akustik og luftkvalitet samt fremme af sunde aktivitetsniveauer?

Point:

Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til inkluderende undervisningsmiljøer?

Point:

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til at inklusion og ligestilling i forbindelse med realiseringen af forslaget?

Point:

Mål 6: Rent vand og sanitet
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til beskyttelse af grundvandsressourcer og risiko for oversvømmelser, herunder undgåelse af vandspild og blanding af salt- og ferskvand?

Point:

Mål 7: Bæredygtig energi
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til integration af produktion og evt. lagring af vedvarende energi? Hvordan og i hvilken grad forholder det sig til energianvendelse i relation til materialeproduktion og -fremskaffelse, samt formodede driftskonsekvenser, herunder evt. samspil med kollektive energisystemer?

Point:

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til, at byggematerialer produceres i sikre og rene miljøer, samt at konstruktions- og nedrivningsprocesser sker under retfærdige og sikre forhold?

Point:

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til tjenester, produkter og systemer, der forurener mindre, bruger mindre energi, producerer mindre affald og leverer løsninger, der er sikre, sunde og overkommelige?

Point:

Mål 10: Mindre ulighed
Hvordan og i hvilken grad forholder forslagets planlægnings- og designtilgange sig til social ansvarlighed, inklusion og tilgængelighed, der imødekommer alle menneskers behov?

Point:

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til fremme af foranstaltninger, der hjælper med at gøre byerne mere inkluderende, sikrere, mere robuste og tilpasningsdygtige til forventede klimaforandringer med særlig opmærksomhed på sårbare dele af samfundet?

Point:

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til brug af holdbare og bæredygtige bygningskomponenter og materialer, som favoriserer muligheden for bæredygtige renoveringer og cirkulær økonomi?

Point:

Mål 13: Klimaindsats
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til reduktion af klimaændrende emissioner i opførelsen og driften, herunder tilpasningsdygtige løsninger mod de forventede klimaændringer?

Point:

Mål 14: Livet i havet
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til særlig omhu for bygninger og bosættelser i kystregioner samt for skrøbelige økosystemer, herunder beskyttelse og understøtning af dyre- og planteliv under vand?

Point:

Mål 15: Livet på land
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til minimering af spredning af bebyggede og befæstede arealer, trusler mod biodiversitet og integration af landskaber, der giver habitat og forbinder større økosystemer?

Point:

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til demokratiske værdier, herunder involvering af offentligheden i praksis?

Point:

Mål 17: Partnerskaber for handling
Hvordan og i hvilken grad forholder forslaget sig til samarbejdet i byggeerhvervet, med offentlige institutioner, civilsamfundsorganisationer og medborgere for at fremme målene for en bæredygtig fremtid?

Point:
Tilbage til top

Hent tekstfil med eksempel (Word)

Get textfile with example (Word) in English

Hent tomt barometer (JPEG)

Spørgsmål vedr. brugen af Verdensmålsbarometeret kan rettes til:
Udviklingschef Dorte Sibast, ds@arkitektforeningen.dk, + 45 26 71 90 17, arkitektforeningen.dk.
Projektchef Graves Simonsen, gks@bygherreforeningen.dk, +45 20 30 27 50, bygherreforeningen.dk

Barometret stilles frit til rådighed for byggebranchen, og brugen heraf er uden ansvar for Arkitektforeningen og Bygherreforeningen.
© Akademisk Arkitektforening og Bygherreforeningen