Verdensmålsbarometer

August 2021 – Version 2

Velkommen til Verdensmålsbarometeret, der er et dialogredskab til at sikre fokus på bæredygtighed i byggeprogrammer samt udbud- og konkurrenceprogrammer.

Verdensmålsbarometret har til formål at tydeliggøre bygherrens bæredygtighedsprofil såvel strategisk som i et givent projekt, og henvender sig primært til bygherrer og bygherrerådgivere. Det er et dialogredskab, som hjælper bygherren til at arbejde bevidst med de 17 verdensmål under ét – ud fra betragtningen om, at det kræver en helhedsorienteret indsats at opnå bæredygtige resultater.

Sådan bruger du dialogredskabet

Verdensmålsbarometret visualiserer bygherrens bæredygtighedsprofil, og baserer sig på besvarelse af 17 spørgsmål og vægtning af op til 17 strategimål (svar) – ét for hvert af verdensmålene. Hvert strategimål formuleres i kort tekst, og vægtes med point på en skala fra 0 til 5. 0 point betyder, at bygherren ikke finder det relevant for projektet at vægte det pågældende verdensmål, og visualiseres i centrum af et diagram, mens 5 point betyder, at et verdensmål vægtes højest i projektet, og vises yderst i diagrammet. Den samlede sum kan højst antage 50 point, så man kan derfor blive nødsaget til at justere sine point undervejs. Det er således ikke målet at få ”fuld plade”, men at have helheden for øje i en bevidst prioritering.

Da byggerier og anlæg kan have meget forskelligt fokus, er det vigtigt at understrege, at det kan være relevant at undlade at pointgive alle verdensmålene, blot man forinden forholder sig til dem alle.

Som resultat genereres et diagram – et barometer – der viser, hvordan de 17 verdensmål placerer sig relativt i forhold til hinanden, og visualiserer bygherrens verdensmålsprofil i det specifikke projekt, så rådgiveren eller de bydende teams kan udvikle projektet herefter.

Strategimål, delmål og kriterier

Til hjælp for dialogen om og vægtningen af verdensmålene indeholder redskabet en række eksempler på strategimål, delmål og kriterier, der er knyttet til verdensmålene. Eksemplerne er tænkt som ”hjælpetekster” eller svar i tilknytningen til pointgivningen, men samtidigt som inspiration til bygherrens egne formuleringer, der kan omsættes til byggeprogrammer og udbuds- og konkurrenceprogrammer, som understøtter bæredygtigheds-profilen. Bygherrens formuleringer i skemaet – kan sammen med diagrammet – afslutningsvist genereres i en samlet rapport.

Om barometret

Verdensmålsbarometret er udviklet af Arkitektforeningen og Bygherreforeningen, og spørgsmålene og svareksemplerne er inspireret af The UIA SDG Dhaka Declaration og Bygherreforeningens Manifest. Barometret stilles frit til rådighed for byggebranchen, og brugen heraf er uden ansvar for de to foreninger. Find evt. mere information hos Arkitektforeningen eller Bygherreforeningen

Start

Projektinformation

Mål 1: Afskaf fattigdom

Hvordan og i hvilken grad forholder I jer til det at bygge socialt bevidst og skabe offentlige og institutionelle rum, der sikrer adgang for alle socialgrupper? På hvilken måde hjælper jeres bygge- anlægs- og driftsaktiviteter med at afskaffe fattigdom gennem økonomisk tilgængelige byggerier, der er sikre, sunde og robuste?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Baseret på vores strategi for bygge- og anlægsaktiviteter og den tilhørende drift vil vi bidrage til, at vores portefølje afspejler vores værdier om social retfærdighed. Det vil ske gennem vores indkøbspolitik med krav om, at indkøbte materialer til bygge- og anlægsprojekter er udvundet og fremstillet under acceptable ansættelses-, arbejds- og handelsforhold.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Vi vil udvikle, bygge og renovere boliger til en husleje, der kan betales af danske lav- eller middelindkomstgrupper.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Min. 50% af vores boligportefølje skal kunne opføres inden for et rammebeløb/m2, der fastsættes for den almene sektor, og min. 25% af den resterende portefølje med et tillæg på maks. 20% af rammebeløbet. Resten af porteføljen opføres til almindelige markedslejevilkår.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Der ønskes bud på design, der bedst muligt optimerer kvadratmeterne, evt. med dobbeltudnyttelse af rum, så prisen holdes nede. Der ønskes en plan for inddragelsesprocesser, der understøtter beboernes tilhørsforhold og ejerskab for at øge engagementet til vedligehold og fremtidssikre kvaliteten af det lokale miljø.

Mål 2: Afskaf sult

Hvordan og i hvilken grad forholder I jer til beskyttelse af økosystemer og biodiversitet samt bevarelse af arealer til fødevareproduktion gennem jeres bygge-, anlægs- og driftsaktiviteter? På hvilken måde understøtter I fødevareproduktion, der mindsker madspild?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Baseret på vores strategi for bygge- og anlægsaktiviteter vil vi efterspørge vedvarende og bæredygtige løsninger, der ikke medfører negative ressourcetræk på frugtbar landbrugsjord eller forringer biodiversiteten, og dermed har skadelig effekt på klodens afgrøder og udvinding af fødevarer.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Vi vil undgå opkøb og udvikling af arealer med sårbar biodiversitet, og hvor vores aktiviteter medfører tab af biodiversitet, vil vi erstatte denne gennem investeringer i andre områder.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Ved byggerier over 1.000 m2 gennemfører vi miljøscreeninger og/eller VVM-redegørelser, uanset om det vil være påkrævet i det pågældende tilfælde. Ved samlet set negative konsekvenser for miljøet udarbejdes en investerings- og handlingsplan til erstatning herfor.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

I bearbejdningen af landskabet ønskes der forslag til udvikling og opdyrkning af udvalgte områder, så kantinedriften kan være selvforsynende med grøntsager i sommerhalvåret. Derudover ønskes mulighederne belyst for designløsninger, der gør det muligt delvist at forsyne kantinen i vinterhalvåret.

Mål 3: Sundhed og trivsel

Hvordan og på hvilket niveau varetager I brugernes sikkerhed, sundhed, komfort og trivsel i jeres bygge- og anlægsprojekter? Hvordan forholder I jer til eksponering over for overførbare sygdomme og forurening? Hvordan og på hvilket niveau bruger I arkitektur og design til at skabe optimale indeklimaforhold - for eksempel dagslys, akustik og luftkvalitet - og skaber gode rammer for sund bevægelse, tryghed og trivsel?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Som en del af vores strategi har vi formuleret en CSR-politik for at forebygge negative sundhedseffekter af udførelsen og brugen af bygninger og anlæg i drift. Det gør vi ved at fokusere på universelt design, sikkerhed, miljørigtige materialer, optimale indeklimaforhold og skabelse af gode rammer for tryghed og trivsel.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Vi efterspørger de højeste standarder til imødegåelse af allergier. Det sker gennem valg af materialer med lav afgasningsrisici, veldrevne ventilationssystemer og gennem høj rengøringsstandard. Som driftsorganisation gennemfører vi årlige brugertilfredshedsundersøgelser.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Vi gennemfører projektgranskninger af sundheds- og trivselseffekter i projektet og stiller krav om æn-dringer, hvis der er evidens for negative sundhedsmæssige effekter af fx materialevalg.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Resultaterne af brugerinddragelsesprocessen skal inddrages i designet med særligt henblik på at under-støtte fysisk aktivitet og skaber muligheder for social interaktion i trygge og gode rammer. Der ønskes indarbejdet løsninger på universelt design som designstrategi.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Hvordan og i hvilken grad forholder I jer til inkluderende undervisningsmiljøer i forbindelse med jeres bygge-, anlægs- og driftsaktiviteter? På hvilken måde fremmer I muligheder for livslang læring for alle gennem jeres aktiviteter?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Baseret på vores strategi for bygge- og anlægsaktiviteter og den tilhørende drift vil vi bidrage til, at disse aktiviteter bidrager til en løbende opkvalificering af uddannelsesniveauet i sektoren. Dette vil ske gennem krav til kvalifikationer hos rådgivere, entreprenører og leverandører – og gennem transparente krav til eller frivillige aftaler om lærlinge- og praktikpladser.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Når vi bygger til undervisnings- og/eller erhvervsformål, tilstræber vi et bygningsdesign, der understøtter god læring og produktivitet. Vi opbygger grundlaget herfor gennem løbende indsamling af evalueringer af egne og andres byggerier.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Vi har kritisk fokus på faglige kvalifikationer i vores udbud og lader som udgangspunkt disse indgå som tildelingskriterium med 10% vægtning.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Bygningen skal designes, så den kan understøtte udviklingen af eleverne som engagerede, omsorgsfulde, kreative og samarbejdsvillige. Der ønskes bud på, hvordan bygningens disponering, materialevalg og kontakt til omgivelserne bedst fremmer denne udvikling gennem hele skolegangen. Derudover skal bygningsdesignet understøtte en bæredygtig adfærd.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Hvordan og i hvilken grad forholder I jer strategisk og konkret til inklusion og ligestilling i forbindelse med realiseringen af jeres bygge-, anlægs- og driftsaktiviteter? På hvilken måde sikrer I jer, at I fremmer ligestillingen mellem kønnene i jeres design og byggeri?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Som en del af vores strategi for bygge- og anlægs- og driftsaktiviteter har vi formuleret en CSR-politik, der definerer rammerne for og organiseringen af arbejdsmiljøet i vores aktiviteter inden for disse tre områder. Heri lægges vægt på diversitet, så alle kvalificerede, uanset kønsidentitet, kan deltage i at løse opgaverne.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Fra og med 2021 vil vi åbent og tydeligt kommunikere vores værdier om diversitet over for rådgivere og bydende på vores bygge- og anlægsaktiviteter gennem vores hjemmeside, byggeprogrammer og udbud.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Alle byggeprogrammer og udbud skal indeholde passus om henstillinger og/eller krav om kønsdiversitet, og der foretages systematiske opgørelser heraf i vores byggerier og anlægsprojekter med henblik på evaluering af målet og delmålene og evt. opstramninger af kriteriet.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Arkitekturen skal signalere åbenhed og inklusion for alle køn. Forslagsstilleren skal disponere fællesarealerne, så brugerne både kan være sammen og hver for sig på samme tid. Derudover ønskes der løsninger på uderum, der inviterer til aktivitet og ophold for alle, uanset køn.

Mål 6: Rent vand og sanitet

Hvordan og i hvilken grad forholder I jer til beskyttelse af grundvandsressourcer og risiko for oversvømmelser, herunder undgåelse af vandspild og blanding af salt- og ferskvand, i jeres bygge- og anlægsprojekter? På hvilken måde tager I hensyn til sundhed, fødevareproduktion, hygiejne, varme- og energiproduktion på strategisk og konkret niveau?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Gennem vores strategi for bygge- og anlægs- og driftsaktiviteter sikrer vi, at aktiviteterne tilrettelægges og udføres under hensyntagen til rene grundvandsressourcer og risiko for oversvømmelser, herunder undgåelse af vandspild og blanding af salt- og ferskvand.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Siden 2015 har vores indsats for at sikre rent drikkevand involveret konsekvent valg af vandbesparende løsninger i bygninger, vurderinger i forhold til mulig lokal håndtering af regnvand og spildevand samt - i videst muligt omfang - undgåelse af midlertidige grundvandssænkninger.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Fra og med 2021 skal alle vores byggeprogrammer og udbud indeholde projektspecifikke bestemmelser om, at der i tilbud skal foreligge en redegørelse for beskyttelse af grundvandsressourcer og eventuelle negative effekter herpå samt anvisninger på, hvorledes disse effekter kan modvirkes.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Opgaven består i at skabe et æstetisk, innovativt og rekreativt forslag, som styrker den sanselige oplevelse af vand samtidig med at vandspild minimeres, afstrømning mindskes, og vandet recirkuleres. Både bygning og landskabsbearbejdningen skal designes således, at det skaber et rent vandmiljø, som samtidig øger kvaliteten og forståelsen for vandet.

Mål 7: Bæredygtig energi

Hvordan og i hvilken grad bidrager jeres bygge-, anlægs- og driftsaktiviteter til grøn omstilling? Sker det gennem energieffektivisering, produktion og evt. lagring af vedvarende energi? Sker det ved valg materialer, der er fremstillet energimæssigt bæredygtigt? Og i hvilken grad konkretiserer I dette gennem design, brugerinddragelse, livscyklus for valgte løsninger m.m., så det har et lavt energiforbrug og tilpasser sig lokale geografiske, klimatiske og kulturelle forhold?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Som et led i vores strategi for bygge- og anlægs- og driftsaktiviteter sikrer vi, at vores aktiviteter bidrager til grøn omstilling gennem energieffektivisering, anvendelse og evt. produktion og lagring af vedvarende energi samt gennem valg af materialer, der er fremstillet energimæssigt bæredygtigt.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Siden 2015 har vi arbejdet målrettet med optimering af bygningsdesign, renoveringer, brugerinddragelse samt veltilrettelagt drift af vores bygninger og anlæg med hensyntagen til indlejret energi og livscyklus for de valgte løsninger samt mulighederne for samspil med kollektive energisystemer.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Der skal udarbejdes selvstændige LCA-analyser efter kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse for byggerier under 20 mio. kr. i anlægssum, som indskrives i programmet. Byggerier over denne anlægssum skal DGNB-certificeres i kategorien GULD og DGNB-diamant.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Bygningen skal designes til både at minimere energiforbruget og producere og genbruge energi. Der ønskes løsninger på design, der bruger nutidens teknologi med respekt for landskabet, uderum og funktion.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Hvordan og i hvilken grad forholder I jer til, at byggematerialer produceres i sikre og rene miljøer samt at konstruktions- og nedrivningsprocesser sker under retfærdige og sikre forhold, så nedslidning af medarbejderne undgås? Hvordan varetager I et godt arbejdsmiljø samt ordnede løn- og arbejdsvilkår, så der opnås bedre produktivitet og ressourceudnyttelse samt højere kvalitet i bygge- og anlægsarbejdet?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Som en del af vores strategi for bygge-, anlægs- og driftsaktiviteter har vi formuleret en CSR- og indkøbspolitik, der definerer rammerne for og organiseringen af arbejdsmiljøet i relation til vores aktiviteter inden for disse tre områder.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Fra og med 2018 skal vores arbejdsmiljøpolitik sikre, at alt nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejde kan gennemføres sikkert og sundhedsmæssigt ansvarligt, så nedslidning af medarbejderne undgås. For at sikre dette har vi fra og med 2021 ansat vores egen overordnede arbejdsmiljøkoordinator, som overvåger og samarbejder med entreprenørernes egne arbejdsmiljøkoordinatorer på konkrete projekter.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Vi har nultolerance over for arbejdsulykker, der skyldes brud på sikkerhed, herunder manglende brug af værnemidler, sikkerhedsudstyr osv. Påviste brud på sikkerheden medfører bortvisning af personer fra byggepladser. I grove eller gentagne tilfælde vil dette blive betragtet som kontraktbrud og kan medføre kontraktophør og bortvisning af virksomheder.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Der ønskes en plan for håndteringen af arbejdsmiljø og sikkerhed frem til projektets realisering. Derudover ønskes forslag til brug af lokale byggematerialer i designet, som samtidig kan understøtte en bæredygtig økonomi.

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Hvordan og i hvilken grad bidrager I strategisk og konkret til at innovere og finde nye positive løsninger i bygge- og anlægsbranchen. Hvordan understøtter I fremtidssikrede løsninger inden for infrastruktur, genbrug/genanvendelse og bæredygtige materialer? På hvilket niveau bruger I tjenester, produkter og systemer, der forurener mindre, bruger mindre energi, producerer mindre affald og leverer løsninger, der fremmer anvendelsen af ny teknologi?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Som en del af vores strategi og økonomiske aktiviteter inden for byggeri, anlæg og drift ønsker vi at bidrage positivt til udviklingen af vores byer og landskaber med et kontinuerligt fokus på nye løsninger. Vores transportstrategi har særligt fokus på at nedbringe af unødig transport af materialer og restprodukter med 30% inden 2022.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Vores efterspørgselsmål vil blive kommunikeret tydeligt gennem byggeprogrammer, udbud og vores øvrige kommunikation med omverdenen. Det er således et delmål, at vi fremstår som en fremsynet byg- eller driftsherre over for samarbejdspartnere og brugerne.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Rådgivere, entreprenører og leverandører til vores bygge-, anlægs- og driftsaktiviteter skal gennem deres virke og kommunikation anskueliggøre og dokumentere, at de besidder og kan tilbyde den nyeste viden inden for de områder, der fremgår af delmål 9. Vi foretager løbende målinger og vurderinger af, hvorvidt vi får tilbudt dette ved projektgranskninger og evalueringer.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Forslaget skal skabe ny kvalitet i byen, som løser udfordringen ved det usammenhængende lokalområde, der er præget af biltrafik og hårde kanter, samt belyse hvordan infrastrukturen og klimatilpasningen indgår i en samlet ny og innovativ løsning.

Mål 10: Mindre ulighed

Hvordan og i hvilken grad forholder jeres planlægnings- og designtilgange sig til social ansvarlighed, inklusion og tilgængelighed. På hvilken måde imødekommer I alles behov baseret på lighed for indkomst, køn, handikap, seksuel orientering, nationalitet, samfundsklasse, etnicitet og religion? Hvordan varetager I behovet for, at der er tilgængelighed for alle, lige adgang til samfundsgoder og muligheder for at skabe et bedre liv, både strategisk og konkret?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Gennem vores politik for bygge- og anlægsaktiviteter og den tilstødende drift vil vi bidrage til at sikre retfærdighed for alle involverede, herunder modvirke social dumping og sikre tilgængelighed. I den efterfølgende drift vil vi tage initiativer vedrørende integration, der forbedrer marginaliserede gruppers adgang og tilgængelighedsløsninger med respekt for lokal kultur og behov.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Vi vil gennem sociale klausuler i udbud af vores bygge- og driftsaktiviteter bidrage til at sikre diversitet blandt de involverede. Det gælder i forhold til køn, etnicitet, løn- og arbejdsvilkår, procentvis antal lærlinge og tilrettelæggelse af arbejdet, så socialt udsatte i højere grad og lettere kommer ind på arbejdsmarkedet.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Vi opstiller og måler på projektspecifikke underkriterier, som fx antal lærlinge eller personer i flexjob over minimumskravet.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Arkitekturen i både bygning og landskab skal understøtte de forskelle, der gør os til mennesker, ikke ved at udligne dem, men ved at skabe inkluderende løsninger via designet. Der ønskes indarbejdet tilgængelighed for alle, der samtidig motiverer til brugen af udearealerne via wayfinding.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Hvordan og i hvilken grad forholder i jer strategisk og konkret til at fremme foranstaltninger, der hjælper med at gøre jeres byggeri og anlæg i by- eller lokalområder mere inkluderende, sikre, robuste og tilpasningsdygtige over for klimaforandringerne? På hvilken måde er I særligt opmærksomme på udsatte dele af samfundet i forhold til at minimerer miljøbelastninger, og fremme boliger som er økonomisk tilgængelige?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Som bygherreorganisation er det vores mål at skabe og drive bygninger og anlæg, som kan danne bæredygtige rammer for menneskelig aktivitet og biodiversitet og samtidig bidrage til en positiv by- og landskabsudvikling. Det skal ske gennem ansvarlig planlægning, optimering af eksisterende bygningsporteføljer, opførelse af bygninger og infrastruktur af høj teknisk og arkitektonisk kvalitet, ansvarlig bruger- og borgerinddragelse og ved at skabe rammer for trygge og inkluderende fællesskaber med en høj grad af diversitet og hensyntagen til forskellige indkomstgruppers muligheder.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Vi ønsker gennem forhåndsdialoger med kommunale myndigheder at sikre vores byggerier og anlæg de bedst mulige kontekstuelle by- eller landsmæssige sammenhænge (herunder eksempelvis under hensyntagen til klimaplaner) og bidrager aktivt med relevante redegørelser, der smidiggør forvaltningsmæssige behandlinger og procedurer.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Klima- og miljøbelastningen per bruger af vores bygninger skal fra og med 2022 være reduceret med 50% i nybyggerier og 25% i renoverede bygninger (ift. baseline fastlagt som gennemsnittet i hele vores portefølje i 2020). Der udarbejdes og følges op på måleplaner ift. ressourcer anvendt i anlægs- og driftsfasen baseret på livcyklusanalyser og -vurderinger.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Forslaget skal illustrere, hvordan det indarbejder bæredygtige løsninger i håndtering af regnvand og affald. Forslaget skal samtidig vise, hvordan det fremmer et socialt og mangfoldigt liv mellem bygningerne med særligt fokus på tilgængelighed og tryghed.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Hvordan og i hvilken grad forholder I jer strategisk og konkret til brugen af holdbare og bæredygtige bygningskomponenter og materialer? Hvordan understøtter I muligheden for bæredygtige renoveringer og cirkulær økonomi og sikrer en reduktion af økonomiske, miljømæssige og sociale omkostninger?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Gennem vores formulerede indkøbspolitik efterspørger vi bæredygtige, holdbare og bygbare løsninger, der baserer sig på mindst muligt ressourceforbrug og spild samt højest mulig regenerering. Vores langsigtede mål herom skal opnås gennem vores bygningers og anlægs design og livscyklus ift. adskillelse, genbrug/genanvendelse og mindst mulig bortskaffelse i et cirkulært økonomisk perspektiv, mens vi gennem udbud og krav til leverandører efterspørger materialer/komponenter, som er tilvejebragt ved ansvarlige produktionsforhold.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Baseret på vores porteføljeoverblik og -strategi gennemfører vi forud for ethvert nybyggeri, herunder eventuel forudgående nedrivning, en analyse af, hvorvidt vores egne eller vores brugeres/kunders behov til enhver tid vil kunne opfyldes i allerede eksisterende rammer og arealer. Vores beslutninger som bygherre skal således altid være vedbegrundet ud fra miljømæssige, sociale og økonomiske argumenter.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

De samlede resultater af vores projektspecifikke aktiviteter skal som udgangspunkt altid vise sig positive på mindst to af de tre hovedparametre i bæredygtig udvikling – målt via benchmarking mellem minimum to alternativer.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Forslaget skal præsentere et holistisk syn på, hvordan naturlige ressourcer indarbejdes i designet, og komme med et konkret bud på en æstetisk smuk facedeløsning af genanvendte materialer. Derudover ønskes der et bud på en optimering af arealerne - eksempelvis via flerfunktionelle rum.

Mål 13: Klimaindsats

Hvordan og i hvilken grad forholder I jer strategisk og konkret til reduktion af klimaændrende emissioner i opførelsen og driften af jeres bygge og anlægsprojekter? Hvordan arbejder I med tilpasningsdygtige løsninger mod fremtidens forventede klimaændringer? Hvordan understøtter I formgivningen af bygninger, lokalområder og byer, så de udleder så lidt CO2 som muligt?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Vores bygherrestrategi indeholder en klar målsætning om at bidrage til modstandsdygtighed over for klimaforandringer. Derfor har vi fokus på de klimamæssige konsekvenser af vores bygge- og anlægsprojekter gennem hele deres livscyklus. Gennem vores indkøbs- og udbudspolitik efterspørger vi arkitektur og fysiske rammer, der fremmer hensigtsmæssig drifts- og brugeradfærd og et særligt fokus på effektive belysnings-, opvarmnings- og afvandingsløsninger samt samspil med klimavenlig infrastruktur.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Hele vores bygningsportefølje skal være behæftet med CO2-regnskaber inden udgangen af 2023, og inden udgangen af 2025 skal alle vores bygge-, anlægs- og driftsaktiviteter maksimalt have en samlet udledningskoefficient på X kg CO2e per kvadratmeter.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Der gennemføres LCA på alle vores projekter – og på minimum to alternativer, hvor klimaaftryk af valg er af væsentlig betydning. Vores delmål (..) er vores styringsmål. Vores byggepladser må maksimalt have en udledningskoefficient på X kg CO2e per kvadratmeter byggeri/anlæg over den samlede byggeperiode. Kravet medtages i entreprenørudbud og vægtes med 10%.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Forslaget skal formgives via robust, fleksibelt design, der er modstandsdygtigt over for klimaforandringer. Derudover ønskes der konkrete LAR-løsninger hvor forsinkelsesbassiner, grønne tage og regnvandsbassiner integreres i den landskabelige bearbejdning af området.

Mål 14: Livet i havet

Hvordan og i hvilken grad forholder I jer strategisk og konkret til at udvise en særlig omhu for bygninger og bosættelser i kystregioner samt for udsatte økosystemer? På hvilken måde værner I om og understøtter det dyre- og planteliv, der eksisterer under vand? På hvilket niveau understøtter I opretholdelsen af høj havvandskvalitet?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Vores bygherrestrategi indeholder en klar målsætning om, at vores bygge- og anlægsprojekter tager hensyn til vandmiljøet, hvilket betyder minimering af negative effekter fx i form af skadelige udledninger, unødig bortskaffelse af overskudsjord samt positiv understøttelse af et rigt dyre- og planteliv under vand.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Rent vand er en knap ressource, og vi tilstræber, at vores aktiviteter bidrager aktivt til et rent vandmiljø i vores bygninger og anlægs nærmiljøer. Det betyder, at der ved hvert byggeri udarbejdes en vandstrategi ift. positive sø-, hav- og fjordpåvirkninger, hvor dette er relevant ift. placeringen af vores aktiviteter. I alle tilfælde udarbejdes en vandstrategi ift. beskyttelse af grundvandstande og -reserver, som indgår i byggeprogrammet.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Ved enhver risiko for negative effekter på vandmiljøet skal bydende rådgivere/entreprenører bidrage til vores vandstrategi og udarbejde forslag til afværgeforanstaltninger, hvis uheldet er ude. Afværgeforanstaltninger må ikke i sig selv forstærke de negative effekter.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Forslaget skal anvende byggematerialer, der ikke bidrager til at skade have og kyster, pga. forurening af ikke-nedbrydeligt affald, fx plastik. Forslaget skal belyses, hvordan man udviser stor varsomhed i de dele af byggeriet, der placeres kystnært.

Mål 15: Livet på land

Hvordan og i hvilken grad forholder I jer strategisk og konkret til minimering af spredning af bebyggede og befæstede arealer? På hvilken måde sikrer I biodiversitet og integration af landskaber, der forbinder større økosystemer, så de menneskeskabte fysiske omgivelser er i balance med naturen?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Vores bygherrestrategi indeholder en klar målsætning om, at vores bygge- og anlægsprojekter tager hensyn til lokale økosystemer, hvilket betyder minimering af negative effekter, fx i form af skadelige udledninger, unødig bortskaffelse af overskudsjord samt positiv understøttelse af en rig biodiversitet i form af dyre- og planteliv i vores projekters nærmiljøer.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Mangfoldig flora og fauna er essentiel for vores brugeres og medborgeres livskvalitet. Derfor udarbejdes der ved hvert af vores byggerier og/eller nye/revitaliserede anlæg en beskyttelses- og eller genopretningsstrategi ift. naturpåvirkninger, der samlet set ikke må være negative. I strategien lægges desuden vægt på potentialer til at styrke økosystemet og biodiversiteten, som sammen med beskyttelses- og/eller genopretningsstrategi indarbejdes i byggeprogrammet.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Ved enhver risiko for negative effekter på naturmiljøet skal bydende rådgivere/entreprenører bidrage til vores beskyttelses- og eller genopretningsstrategi og udarbejde forslag til afværgeforanstaltninger, hvis uheldet er ude (fx oliespild). Afværgeforanstaltninger må ikke i sig selv forstærke de negative effekter.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Forslaget skal vise, hvordan det sikrer naturdannelse og genopretning gennem planlægningen, som spiller hensigtsmæssigt sammen med klimaet. Der ønskes bud på, hvordan planlægningen understøtter naturlige levesteder for flora og fauna. Derudover ønsker der særligt fokus på design i bæredygtige byggematerialer, der ikke driver rovdrift på knappe ressourcer.

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Hvordan og i hvilken grad forholder I jer strategisk og konkret til demokratiske værdier, herunder involvering af offentligheden i praksis? På hvilken måde understøtter jeres bygge- og anlægsprojekter overholdelse af civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle menneskerettigheder?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Gennem vores indkøbs- og udbudsstrategi skal vi medvirke til fair konkurrence om opgaver i vores bygge- og anlægsprojekter, således at vores aktiviteter generelt bidrager til tillid og retfærdighed i markedet. Vores strategimål er derfor at sikre transparens i udbud og ligebehandling mellem de bydende virksomheder og beslutninger på et sagligt grundlag.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Vi kommunikerer tydeligt om vores strategimål i forbindelse med vores indkøb og udbud og arbejder målrettet på, at vores udbudsmaterialer er professionelle i deres indhold og afspejler vores værdier. Kommunikationen sker dels gennem hjemmeside, dels gennem vores konkrete handlinger i markedet, og vi gennemfører løbende målinger herpå.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Vores succeskriterium for overholdelse af strategimål #16 er, at minimum 95% af vores samarbejdspartnerne oplever, at vi lever op til vores værdier i indkøb, udbud, behandling af udbud og tildeling af opgaver.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Forslaget skal formgives således, at de fysiske rammer er inkluderende, imødekommende, tryghedsskabende og ikkediskriminerende. Derudover ønskes der forslag til en integreret borgerinddragelsesproces, der fremmer samskabelse og sikrer medejerskab og engagement i den fremtidige bebyggelse.

Mål 17: Partnerskaber for handling

Hvordan og i hvilken grad forholder I jer strategisk og konkret til samarbejdet i byggeerhvervet med offentlige institutioner, samfundsorganisationer og brugere og borgere for at fremme målene for en bæredygtig fremtid? Hvilke partnerskaber og udbudsformer anvender I for at fremme en fair konkurrence gennem efterspørgsel af transparens i relation til samarbejdspartnere og interessenter?

Vores strategimål

Eksempel på strategimål:

Vi ønsker som bygherreorganisation, gennem vores aktiviteter, at bidrage til opfyldelse af verdensmålene, og vi ser erfaringsudveksling med andre bygherrer, dialog med myndigheder og brancheorganisationer om udvikling af lovgivning og udbudsbetingelser samt samarbejde med værdikæden om kravstillelse og eksekvering som afgørende herfor.

Vores delmål

Eksempel på delmål:

Vi ønsker aktivt at bidrage til den progression, der skal gøre markedets parter i stand til at opfylde bæredygtighedskravene og verdensmålene - nu og i fremtiden. Vi deltager derfor aktivt i organisationsarbejde gennem medlemskaber af bl.a. Bygherreforeningen og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Vores kriterier (bygge- eller konkurrenceprogramkrav)

Eksempel på byggeprogram:

Vi sikrer, at medarbejdere i vores organisation, som har direkte relationer med markedets øvrige aktører, er familiære med vores strategimål og værdier omkring samarbejde og agerer i overensstemmelse hermed. Vi evaluerer løbende herpå gennem markedsdialog.

Eksempel på udbud/konkurrenceprogram:

Forslaget skal give bud på, hvordan man vil håndtere, at de rigtige ressourcer involveres på de rigtige tidspunkter i designprocesserne. Der ønskes en plan for inddragelsesprocesserne, så formgivningen og disponeringen af byggeriet sker med relevante input fra slutbrugerne. Derudover skal det belyses, hvordan man sikrer engagement og ejerskab, der understøtter en bæredygtig brug og drift.

Tilbage til top

↓ Hent tekstfil med eksempel (Word)

↓ Hent tomt barometer (JPEG)

Spørgsmål vedr. brugen af Verdensmålsbarometeret kan rettes til:

Udviklingschef Dorte Sibast, ds@arkitektforeningen.dk, +45 2671 9017, arkitektforeningen.dk
Projektchef Graves Simonsen, gks@bygherreforeningen.dk, +45 2030 2750, bygherreforeningen.dk

Barometret stilles frit til rådighed for byggebranchen, og brugen heraf er uden ansvar for Arkitektforeningen og Bygherreforeningen.

© Akademisk Arkitektforening og Bygherreforeningen